कुल पूजा तथा गोठ धूप

कुल पूजा तथा गोठ धूप

कुल पूजा तथा गोठ धूप 

साथै सम्मान कार्यक्रमको केहि झलकहरु